Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για  την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου σε: ένα/μία Γεωπόνο (ΠΕ), για τις ανάγκες του έργου: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα), με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ/ΠΕ Κρήτης, κωδικός έργου 20.1509.243 & Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Ροδιτάκη, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΕΛΥΑ-ΤΑΛΑΦ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων Τρίτη 06 Αυγούστου 2019 και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docxΥπόδειγμα υποβολής πρότασης 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει σΣυνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, κατανεμημένα σε τρεις ομάδες ως ακολούθως:

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί με έρευνα αγοράς στην επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει τη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου του καινοτόμου ελκυστικού ΒΙΟΔΕΛΕΑΡ και την οικονομική ανάλυση φυτοπροστασίας σε 100 στρέμματα εσπεριδοειδών για την καταπολέμηση της μύγας της Μεσογείου με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης με τη χρήση του καινοτόμοου ελκυστικού ΒΙΟΔΕΛΕΑΡ, για τις ανάγκες του έργου LIFE BIODELEAR LIFE13 ENV/GR/000414 με τίτλο "Addressing Med fly with an innovative and environment friendly attractant through and Integrated Past Management Strategy”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών (ηλεκτρονικά στο e-mail: vkavvadias.kal@nagref,gr): Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος Real-time PCR για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Γενετικής Ταυτοποίησης. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων»,  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με διαδικασία εσωτερικής πρόσκλησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Δομών του, να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ΕΠΑΣ του Οργανισμού και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: LIFE-TERRACESCAPE «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος     docΥποβολή πρότασης 

 

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Καινοτόμα τυροκομικά προϊόντα με μικροφύκη», με ακρωνύμιο «FYCOTYRI” και κωδικό MIS 5040303, κωδ. Πράξης Έργου ΔΕΡ6-0022164, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα Προτεραιότητας της RIS3 – Αγροτοδιατροφή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων / Τμήμα Ακροδρύων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σκληρού σιταριού παραγωγής 2019, έκτασης 39,7 στρεμμάτων του κτήματός του, εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 13.000 κιλών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Breeding and management practices towards resilient and productive sheep and goat systems based on locally adapted breeds» - ΞPeRFORM στο πλαίσιο του προγράμματος ARMNET 2 (2nd Traditional Call).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του εργου LIFE PRIMED "Restoration management and valorization of PRIority habitats of MEDiterranean coastal areas” (LIFE17 NAT/GR/000511).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων ελληνικών προϊόντων αρτοποιίας με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής χρησιμοποιώντας μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος», με ακρωνύμιο GREENBREAD (MIS 5030749) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05339, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.00

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ