Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιμνίου προβάτων φυλής Σφακίων και του αγροκτήματος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωμάτων» με φορέα χρηματοδότησης τoν EΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ανακοινώνεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου με εκπαιδευτές για τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης.

Αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο http://katartisi2019.elgo.gr  έως και την Τρίτη 04.06.2019

 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος      pdf Δελτίο Τύπου

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Τμήμα Μελισσοκομίας εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "INSIGNIA".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Ψυχανθή", με ακρωνύμιο "Legumes4Protein" (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-04448 και Κωδικός MIS 5030744), της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 27 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΣΧΕΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

pdfΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής: 20/5/2019 και ώρα 12:00μμ

Τόπος κατάθεσης προσφορών:     ΕΛ.Γ.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος Κηφισίας 33 και Αιγαίου, Θεσσαλονίκη, 54 248

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών προκηρύσσει συνοτπικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την απεγκατάσταση δύο (2) αλεξικέραυνων παλιάς τεχνολογίας, προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αλεξικέραυνου και ενός (1) απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι έως 21.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 23/05/2019 και ώρα 14:00

pdfΔιακήρυξη διαγωνισμού

Για την αριθμ. 19696/24-4-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: 6ΔΝ7ΟΞ3Μ-ΦΣΒ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’, γίνεται ΟΡΘΗ ΑΝΑΦΟΡΑ στα τηλέφωνα επικοινωνίας δύο Ινστιτούτων, ήτοι:

Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Τηλ.: 2410671280 & 2410671300

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Τηλ.: 2821083410

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: "Conservation of Priorities Species and Habitats of Andros island protected area, integrating socioeconomic considerations LIFE16 NAT/GR/000606".

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 24 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Ν. Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (18SYMV004098966 2018-11-30).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων/Τμήμα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Ανάπτυξη της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών" (FruitTrees2Safeguard).


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00

Ημερομηνία διενέργειας: Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠροκήρυξη

docxΥπεύθυνη δήλωση

docxΈντυπα

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων μέχρι 21 Μαϊου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

docΥποβολή πρότασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην 134η Συνεδρίασή του, που πραγματοποιήθηκε στις 18.04.2019 με θέμα "Σχετικά με την  αριθμ. 876/15-03-2019 ΑΔΑ:  6ΚΔ9ΟΞ3Μ-ΘΦ7 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου  με τίτλο «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area», που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Interreg IPA CBC 2014-20", αποφάσισε τα κάτωθι: