Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με τρία (3) φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών», με ακρωνύμιο CHEESART, (MIS 5033636) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02087, στο πλαίσιο της Δράσης ΕθνικήςΕμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ