Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.  1514/25-04-2019 ΑΔΑ: Ω3ΔΗΟΞ3Μ-0ΞΠ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» (Ακρωνύμιο: EcoVariety) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-05434, (MIS 5030879) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.

Έγκριση σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, με καταληκτική ημερομηνία 21-06-2019.

 pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ