Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Καταληκτική ημερομηνία ποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docΥποβολή πρότασης