Υπηρεσίες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Τι προσφέρουμεGoats grazing on dense shrubland

 • Εξέταση δειγμάτων Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας (ΞΜΣ) και ξύλου για τον εντοπισμό επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.
 • Εξέταση δειγμάτων και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς (π.χ. έντομα).
 • Διενέργεια αυτοψιών σε δάση, δενδροστοιχίες, πάρκα ή μεμονωμένα δένδρα για τη διαπίστωση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς και παροχή των κατάλληλων οδηγιών για την αντιμετώπισή τους.
 • Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης βόσκησης/ βοσκοτόπων.
 • Προσδιορισμός θρεπτικής αξίας βοσκήσιμης ύλης βοσκοτόπων.
 • Διενέργεια αυτοψιών σε αγρούς για διαπίστωση της καταλληλότητάς τους για φύτευση δασικών φυτών σύμφωνα με τις επικρατούσες οικολογικές συνθήκες (έδαφος, κλίμα, θέση, τοπογραφία, κ.λπ.).
 • Εξέταση δειγμάτων μανιταριών και τρούφας, ταυτοποίηση και οδηγίες αξιοποίησής τους.
 • Παροχή μετεωρολογικών στοιχείωναπό τους μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνης του Ινστιτούτου.
 • Προώθηση δασοπονικών ειδών και συμβουλές για εισαγωγή σε γεωργικά εδάφη για παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων, υπερ-τροφών, βιομάζας, τεχνικού ξύλου.
 • Συμβουλές/ οδηγίες προς υπηρεσίες της πολιτείας για ρύθμιση κυνηγιού και εμπορίας άγριας πανίδας.
 • Εκπαίδευση προσωπικού στη δακτυλίωση άγριων πτηνών για μελέτη της βιολογίας και μετανάστευσής τους.
 • Εξειδικευμένες μελέτες
  • Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θέματα ορνιθοπανίδας.
  • Οικολογικής διαχείρισης - αποκατάστασης ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας.
  • Περιβαλλοντικής αποκατάστασης διαταραγμένων περιοχών.

Πληροφορίες στο: 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Στοιχεία επικοινωνίαςΔιεύθυνση:570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη | τηλ.: 2310 461171 | e-mail | websitewww.fri.gr  

CMN_JAVASCRIPT

Εκτύπωση

 F1B

 • Διενέργεια αυτοψιών για τη διαπίστωση προσβολών από επιβλαβείς οργανισμούς δασικών και καλλωπιστικών φυτών, εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων, παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση ασθενειών και προσβολών από έντομα.
 • Ταυτοποίηση ξύλου, ποιοτικός έλεγχος ξύλου, προϊόντων ξύλου και βιοκαυσίμων.
 • Εργαστηριακή παραγωγή και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων βελτίωσης ξύλου.
 • Εκπόνηση και παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας ξύλου.
 • Αναλύσεις εδαφολογικών δειγμάτων.
 • Παροχή μετεωρολογικών στοιχείωναπό τους μετεωρολογικούς σταθμούς ευθύνης του Ινστιτούτου.
 • Παροχή βιοκλιματικών χαρτών.
 • Αναγνώριση δασικών ειδών.

 

Πληροφορίες στο:

Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίαςΔιεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28, Αθήνατηλ.: 210 7784850e-mail | websitewww.fria.gr

Εκτύπωση

 

Πού απευθυνόμαστε

 • Υπουργεία (ΥΠΑΑΤ,ΥΠΕΝ, Πολιτισμού)
 • Περιφέρειες, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιώτες
 • Οργανισμούς (ΔΕΗ ΑΕ κ.ά.)
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις