Εκδόσεις | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Tο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) ολοκλήρωσε και κυκλοφορεί το βιβλίο «Χρήση του Αρδευτικού Νερού – Κλιματική Αλλαγή», που αποτελεί έκδοση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με τη στήριξη της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς. Συγγραφείς του βιβλίου είναι οι ερευνητές του ΙΕΥΠ Γεώργιος Αραμπατζής, Ανδρέας Παναγόπουλος, Βασίλειος Πισινάρας και Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης. Προσφέρεται δωρεάν σε 6000 αντίτυπα, ενώ διατίθεται ελεύθερα και σε ηλεκτρονική μορφή από τους ιστότοπους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΙΕΥΠ, της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://issuu.com/swri-hao, σε μορφή e-book.

Μέσα από τις εκατό σελίδες των τεσσάρων δομημένων κεφαλαίων του, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των αρδεύσεων και μάλιστα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η άρδευση αποτελεί μια από τις πολλαπλές χρήσεις νερού που, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο υψηλής ζήτησης και παράλληλα χαμηλής προσφοράς, χρήζει ορθής διαχείρισης που πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Για τη διαφύλαξη του νερού από εξάντληση ή/και ποιοτική υποβάθμιση, της εξασφάλισης της διαθεσιμότητάς του για ανταγωνιστικές χρήσεις, αλλά και της ανάγκης περιορισμού του κόστους παραγωγής, απαιτείται η εφαρμογή ορθολογικών λύσεων κατά την άρδευση. Έτσι, σημαντικό τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στην ανάπτυξη βασικών εννοιών διαχείρισης, συμβουλών εξοικονόμησης και θεμελιωδών αρχών ορθής άρδευσης.

Εκτός όμως από τη θεωρητική ανάλυση των υπολογισμών των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό, παρουσιάζονται πρακτικοί κανόνες προστασίας και καλής-οικονομικής λειτουργίας των υδροληπτικών έργων, αλλά και ορθής εφαρμογής του αρδευτικού νερού στον αγρό. Αναδεικνύεται παράλληλα η σημασία της άρδευσης ενός μεμονωμένου αγροτεμαχίου για την εξασφάλιση συνθηκών αειφορίας των υδατικών πόρων μιας περιοχής και, μάλιστα, σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη διαθεσιμότητα νερού, απαιτείται η προσαρμογή της αρδευόμενης γεωργίας στις νέες συνθήκες και προς την κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζονται βασικές αρχές και πρακτικές επίτευξης αυτού του στόχου. Όπως τονίζεται άλλωστε, επιτυχημένη θα είναι η προσαρμογή που θα εξασφαλίσει τροφική επάρκεια και διατήρηση της υψηλής ποιότητας της αγροτικής παραγωγής, διασφαλίζοντας παράλληλα την επάρκεια νερού στο μέλλον.

 

Χρήση του Αρδευτικού Νερού – Κλιματική Αλλαγή

Website Security Test