Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης»  των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 23076/20-05-2019 και 25680/04-06-2019 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Η υπ’ αριθμ. 40003/19-08-2019 (ΑΔΑ 6ΦΑ6ΟΞ3Μ-8ΒΒ) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου που αφορά στην έγκριση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών εμφανίζεται εδώ.

Ενστάσεις κατά της απόφασης γίνονται δεκτές, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25680/04-06-2019 (ΑΔΑ Ω66ΒΟΞ3Μ-2ΤΣ), Κεφ. Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΕΩΝ, παρ. 3 και μπορούν να κατατεθούν εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει  από την  επόμενη ημέρα της ανάρτησης, δηλαδή από  20-08-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή:

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Υπ’ όψη:

Κας Ελένης Ασημακοπούλου & κας Βασιλικής Μπιτσοπούλου

Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα,

Τ.Κ. 11145-Αθήνα

Και πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«’Ενσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης που αφορά στην αριθμ. πρωτ. ….. αίτηση

Για την αριθμ. 23076/20-05-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτή

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 25680/04-06-2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

Website Security Test