Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test