Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις Βιωματικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς στο δάσος» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», του Πράσινου Ταμείου. (Αρ. Απόφασης 148.3/2018).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test