Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Strengthening innovation and competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control – MobiLab”, INTERREG V-A Greece-Italy, MIS Identification Code 5003474.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση  doc Αίτηση

Website Security Test