Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για την ανάδειξη αναδόχουν για εργασίες στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του Ινστιτούτου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Website Security Test