Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης  προς σύψαψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου,  με εξωτερικό συνεργάτη (Γεωπόνο ΠΕ) για τις ανάγκες του Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242, (κωδικός έργου 20.1625.242) του Υποέργου 4 «Προσδιορισμός των αρδευτικών αναγκών και δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 14:30.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test