Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης Έργου ΕΠΑνΕΚ Άξονας 02 ΓΓ1CL-0057916 (MIS 5070124) με τίτλο: «Δημιουργία συνεργατικού σχήματος για την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας και των φυτογενετικών πόρων με έμφαση στα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά και στις παραδοσιακές ποικιλίες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής» (Ακρωνύμιο: AGriDiverCluster, Κωδικός πράξης: ΓΓ1CL-0057916, MIS 5070124, ΣΑΕ: 2020ΣΕ11910080) με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Website Security Test