Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων με την αρ. 1162/25768 ΑΔΑ: ΨΦ1ΚΟΞ3Μ-Ξ4Ο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης για μία (1) ανάθεση έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: : «Παραγωγή νέων ποικιλιών ντομάτας με χρήση ομικών τεχνολογιών» NTOMATOMICS, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φορέα υλοποίησης την Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού του ΙΓΒ&ΦΠ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Website Security Test