Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’– Εντεταλμένος Ερευνητής, ως ακολούθως:

Α)     Την πλήρωση τριών (3) θέσεων ερευνητών βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών:

  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ - Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο:  «Διατήρηση και διαχείριση δασικών γενετικών πόρων»
  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Υδρολογία»
  • Μία (1) θέση ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, με γνωστικό αντικείμενο: «Δασική Κλιματολογία – Αλληλεπιδράσεις Δασικών Οικοσυστημάτων και Κλιματικής Αλλαγής»

         Πληροφορίες: Email: ή τηλ.: 2310461171-3 (εσωτ. 228, 254).

Β)     Την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, με γνωστικό αντικείμενο «Θρέψη φυτών με χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών»     

         Πληροφορίες: Email: ή τηλ.:  2310473429  και 2310471433 (εσωτ. 303 και 306).

Γ)      Την πλήρωση μιας (1) θέσης ερευνητή βαθμίδας Γ΄ -Εντεταλμένος Ερευνητής, στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου / Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας & Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο), με γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη διαχείριση των εχθρών των κηπευτικών»        

         Πληροφορίες: Email: ή   ή τηλ.: 2810302301. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται έντυπο) και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 6η Μαρτίου 2023

 pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Website Security Test