Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την μεταφορά προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας (να διαθέτει άδεια αλιείας με τράτα βυθού) στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών (CPV:63726700-1)» έτους 2024, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ» (ΕΠΣΑΔ) με Κωδικό ΟΠΣ 6004836, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» και στην Προτεραιότητα 1 «Προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδάτινων βιολογικών πόρων». Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 1 Απριλίου 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

pdfΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Ι__Αναλυτική_Περιγραφή_Φυσικού_και_Οικονομικού_Αντικειμένου

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ__Ειδική_Συγγραφή_Υποχρεώσεων

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV__Υπόδειγμα_Τεχνικής_Προσφοράς - Πίνακας_Συμμόρφωσης

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V__Υπόδειγμα_Οικονομικής_Προσφοράς

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VI__Υπόδειγμα_Εγγυητικών_Επιστολών

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VII   Σχέδιο_Σύμβασης

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_VIII__ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ_ΓΙΑ_ΤΗΝ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ_ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Website Security Test