Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 177/19.04.2024Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσηςέργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Multi-omics assessment of Honeybee health and behaviour under threatening environments», με ακρωνύμιο “YGIAMEL”», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ

Κατά του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων της παρούσης επιτρέπεται άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ

 

 

 

 

Website Security Test