Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρμόδια αρχή εποπτείας των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 

Στο πλαίσιο της εποπτείας διενεργεί τακτικούς ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους:

Στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή, εμπορία, αποθήκευση και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Στους χώρους εμπορίας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής πώλησης,

Στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου, όταν κατά τους ελέγχους στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις συντήρησης ή αποθήκευσης, διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, σημάτων ή λογοτύπων που δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία είναι η περισσότερο συμβατή με το περιβάλλον μορφή γεωργίας και εκτροφής ζώων και δεν σημαίνει μόνο απαγόρευση στη χρησιμοποίηση συνθετικών αγροχημικών και αλλοπαθητικών ζωοφαρμάκων αλλά μια ολιστική φιλοσοφική προσέγγιση με πολλούς στόχους:

 • Παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας χωρίς χημικά κατάλοιπα
 • Ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον
 • Εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων εκτροφής που αποκαθιστούν και διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους.

 

Διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου

 

Άρθρο 8 της Υ.Α. 2543/103240/03.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3529/09.10.2017)

Διαδικασία ένταξης επιχειρήσεων στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του Κανονισμού 834/2007

 1. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Κανονισμού 834/2007, προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου του άρθρου 27 του ιδίου ως άνω Κανονισμού υποβάλλει σε έναν εκ των εγκεκριμένων ΟΕΠ της επιλογής του, αίτηση συνοδευόμενη από την Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρηματία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με την οποία δεσμεύεται για την τήρηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 63 του Κανονισμού 889/2008 και για την ορθότητα των στοιχείων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
 2. Μετά τον έλεγχο επαλήθευσης των στοιχείων από τον ΟΕΠ στον οποίο υπέβαλε την αίτηση της παρ. 1 και σύμφωνα με την περ. (στ΄) της παρ. 1 του άρθρου 18 της παρούσας, ο επιχειρηματίας συνάπτει μαζί του Σύμβαση Ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου (εφεξής Σύμβαση), σύμφωνα με το Παράρτημα IV.
 3. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο ΟΕΠ καταχωρίζει στην ΗΒΔ τα στοιχεία της περ. (4α) του άρθρου 4 της αριθ. 2289/161795/19.12.2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄3464/23.12.2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 4. α) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος επιχειρηματία ενταγμένου στο σύστημα ελέγχου, για αναδρομική αναγνώριση οποιασδήποτε προηγούμενης χρονικής περιόδου ως μέρος της περιόδου μετατροπής, σε αγροτεμάχια για έγκριση από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με την περιπτ. (ε΄) του άρθρου 3 της παρούσας, το αίτημα υποβάλλεται στον ΟΕΠ και θα πρέπει να συνοδεύεται:
  • αα. από τεκμηρίωση ότι στα αγροτεμάχια εφαρμόστηκαν μέτρα που εμπίπτουν στην περίπτωση (α’) της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 889/08 ή
  • ββ. από σχετική γνωμάτευση από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), στην περιοχή ευθύνης της οποίας βρίσκονται τα αγροτεμάχια, μετά από επιτόπιο έλεγχο ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική παραγωγή για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών, σύμφωνα με την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κανονισμού 889/08. Στην γνωμάτευση της ΔΑΟΚ θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία γεωγραφικού εντοπισμού των αγροτεμαχίων.

β) Ο ΟΕΠ μετά από αξιολόγηση του αιτήματος και εφόσον έχει σύμφωνη γνώμη, διαβιβάζει το αίτημα με την τεκμηριωμένη εισήγηση του στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση.

 

 Κοινοτικός λογότυπος για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας

Website Security Test