Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05027 (ΕΥΔΕ–ΕΤΑΚ 3036/06-09-2018, ΑΔΑ: 63Τ94653ΠΣ-ΡΛ1) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και θα έχει διάρκεια 3 έτη έως 05/09/2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Παρασκευή 04  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2212/32990/09-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Καινοτόμα τυροκομικά προϊόντα με μικροφύκη», με ακρωνύμιο «FYCOTYRI» και κωδικό MIS 5040303, Κωδ. Πράξης Έργου ΔΕΡ6-0022164, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης& Καινοτομίας στον Τομέα Προτεραιότητας της RIS3-Αγροτοδιατροφή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στην κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» με φορέα χρηματοδότησης του έργου τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA της ΓΓΕΤ.

Καταληκτικη ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:30

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
docxΥπόδειγμα πρότασης υποψηφίων

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2804/36179/22-07-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ για το Xylella fastidiosa (Ξυλέλλα)», με χρηματοδότηση από την ΠΔΕ / ΠΕ Κρήτης, κωδικός έργου 20.1509.243.

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και επιστημονικών οργάνων για το εργαστήριο ψεκαστικών μηχανημάτων. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

docxΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

docxΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

docxΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

docxΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ_ΑΠΟΔΟΧΗΣ

 

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 33638/991/11.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Συνδυασμένη πλατφόρμα εφαρμογών προστασίας και προβολής πολιτιστικών και τουριστικών χώρων" - "XENIOS", και κωδικό Τ1ΕΔΚ-022149 (ΜΙS 5031806) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ", του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)", ΕΣΠΑ 2014-2020.

'Εγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων, σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου και έγκριση έκδοσης νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

 pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 146ης Συνεδρίασης/3.09.2019 σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ του Οργανισμού (Λάρισας, Ιωαννίνων, Συγγρού, Νεμέας, Κρήτης, Καλαμπάκας).

Ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης γίνονται δεκτές μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, ήτοι 14.09.2019 

pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
pdfΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.600,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, φόρων, κρατήσεων κ.λπ.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του έργου «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠροκήρυξη διαγωνισμού   docxΥπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  docxΠίνακας συμμόρφωσης  docx Υπεύθυνη δήλωση

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος "Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών και των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του ελληνικού συστήματος πιστοποίησης» χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Website Security Test