Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 194534) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχων για υπηρεσίες υποστήριξης γεωργικών υπηρεσιών.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό κατ’ αρχάς με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, που θα συνεχιστεί με προφορικές, για την εκποίηση περίπου εκατό (100) αρνιών > 3 μηνών, ογδόντα (80) περίπου προβατίνων, περίπου τριάντα (30) αρνιών < 3 μηνών ΚΑΙ τριών (3) αγελάδων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 30 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 192230) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων και υβριδίων αραβοσίτου.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο ‘Risk AssessmenT InnOvatioN for low-risk pesticides’, ακρωνύμιο: ‘RATION’.

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου οικοτόπου 6230, με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ)».

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ‘Rapid elimination of invasive insect agricultural pest outbreaks by tackling them with Sterile Insect Technique programs’, Ακρωνύμιο: «REACT».

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Κτηνοτροφικών Μονάδων – Ταυτοποίηση της Νοθείας για τη Βελτίωση των γαλακτοκομικών Προϊόντων και τη Σήμανση τους - ΑΡΙΣΤΑΙΟ», Κωδικός Έργου Μ16ΣΥΝ2-00140.

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τριών συμβάσεων (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για τη παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία», ακρωνύμιο “GrWheat» (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ: Τ2ΕΔΚ-01244, MIS: 5072523) του Προγράμματος της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Παρέμβαση ΙΙ.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143.

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2022-2023 στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5004055, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής/Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Multi-omics assessment of Honeybee health and behaviour under threatening environments" και ακρωνύμιο “YGIAMEL”, χρηματοδοτούμενο από τo ΕΛΙΔΕΚ..

Website Security Test