Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει τους αναμορφωμένους πίνακες της ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (κωδ. θέσης 101 και 103) της αριθμ. ΣΟΧ2/2021 Ανακοίνωσής του (με αριθμ. πρωτ. : 60666/18.11.2021 (ΑΔΑ : 69ΠΠΟΞ3Μ-ΝΘΕ) , κατόπιν κατ' ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.925/20088/14.04.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βελτίωση, διατήρηση και σποροπαραγωγή καλλιεργούμενων φυτών».

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Καταληκτική ημερομηνία ενστάσεων: Παρασκευή 27 Μαΐου 2022.

 pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

 

To Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1)
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2022-2023 στο πλαίσιο Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5004055, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Αλιείαςκαι Θάλασσας) και από Εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  προτάσεων είναι η Δευτέρα, 6 Ιουνίου του 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού Έργου LIFETERRACESCAPE με τίτλο: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» και κωδικό έργου LIFE16 CCA/GR/000050, με πλήρη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑΙΤΗΣΗ

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ , εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Δράσεις για την επιτυχημένη εγκατάσταση υποτροπικών ειδών στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου» ακρωνύμιο «ΥΠΕΡ ΠΕΛ», με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου & Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ημέρα Δευτέρα 06.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των «Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης» των υποψηφίων των αριθμ. 17736/31-03-2022 και 22746/26-04-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ως υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, σύμφωνα με την αριθμ. 27806/19-05-2022 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΤΗΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο μεταδιδακτορικό ερευνητή, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής» και κωδικό ΟΠΣ 5019170 που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και την Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 «Παραγωγή της Περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως πρός τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση υδατοκαλλιέργειας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 47.01.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1259/17777/31.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Βιώσιμες λύσεις για την Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα» και ακρωνύμιο «BIOCONTROL» (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-01859, Κωδικός Πράξης/MIS 5073622, (Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1014/14590/15.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Προσαρμογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της Μεσογειακής λεκάνης στη κλιματική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA)» με φορέα χρηματοδότησης του Έργου τη ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της Ενότητας 2 του PRIMA της ΓΓΕΤ.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1013/14589/15.03.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία νέων ποικιλιών ελιάς για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση ποιότητας προϊόντων» – BREEDOLEA.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 26475/13.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ TMHMATOΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 13.05.2022 και λήγει στις 23.05.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

 

pdfΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

 

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της με αρ. πρωτ. 26475/13.05.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ TMHMATOΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινά στις 13.05.2022 και λήγει στις 23.05.2022 και ώρα 13:00 μ.μ..

 

pdf2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

 

Website Security Test