Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης της ανατιθέμενης υπεργολαβίας (έρευνας επί συμβάσει) στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμου συνταγής επιδόρπιου παγωτού με βάση υποπροϊόντα ρυζιού», ακρωνύμιο
«RICECREAM», με κωδικό πράξης MIS 5063445 και κωδικό Τ2ΕΔΚ-00444, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                 docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το  Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες ειδικότητας Γεωπόνων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού Έργου «Δημιουργία υπηρεσίας επιστημονικής υποστήριξης της ορθολογικής αζωτούχου λίπανσης στο ρύζι με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τεχνολογιών λίπανσης μεταβλητού ρυθμού»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου οχήματος παντός εδάφους 4Χ4, διπλοκάμπινου pick up, άνω των 2000CC και έως 3000CC, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας / Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης – Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος» (ΟΠΣ 5010856), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς πόρους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                        pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ                                docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει με Διεθνή Προκήρυξη την πλήρωση μιας (1) θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, με τριετή θητεία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (σε ένα φυσικό και ένα ηλεκτρονικό αρχείο) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έως την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 2108392045 (κα Φ. Κουλακιώτη) και 2108392039 (κα Φ. Κλάγκου)

Επισυνάπτνται η Προκήρυξη και το Ειδικό Περίγραμμα της Θέσης .

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΕΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ», Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016 και άρθρο 236, παρ. 10 του ν. 4412/2016) για συμβάσεις κάτω των ορίων με εκτιμώμενη αξία έως 60.000 ευρώ), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια επίπλων εργαστηρίου κατάλληλα για διαπίστευση στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 05-02-2021.

 

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

docxΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

O ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΤΑΠ-Τμήμα Γάλακτος που εδρεύει στο Δήμο Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Επανάληψη του συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την εκποίηση είκοσι πέντε (25) αρσενικών αρνιών, λόγω μη ζήτησης από κτηνοτρόφους- παραγωγούς, με τιμή εκκίνησης 2,10 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 13%). Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 26-01-2021 να καταθέσουν τις προσφορές τους.

 

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του Έργου «Συστηματική και εντατική παρακολούθηση της υγείας των δασών της Ελλάδας στα πλαίσια του παγκόσμιου οργανισμού ICP FORESTS», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 584 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 85.000 περίπου κιλών πρόβειου γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 27-01-2021 έως και 31-12-2021. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,87 €/χλγ. πρόβειου γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει δημόσιο (ανοιχτό) τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές που θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες, για την εκποίηση 300.000 περίπου κιλών αγελαδινού γάλακτος για το χρονικό διάστημα από 27-01-2021 έως και 31-12-2021. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 0,365 €/χλγ. αγελαδινού γάλακτος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00 και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία Γεωπόνο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εγκατάσταση και παραγωγή φυτικών ιστών in vitro σε βιοαντιδραστήρες και δημιουργία πιλοτικού συστήματος παραγωγής φυτικής βιομάζας in vitro» (ακρωνύμιο BIOREACT-1), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 Τ2ΕΔΚ-02927/MIS 5069915. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Καινοτόμος χρήση των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών στη Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων-Πιλοτική εφαρμογή στο κινδυνεύον Juniperus drupacea Labill» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-03378 και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: JuniDrone), πρόσκληση «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014–2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test