Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπιών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου εξωτερικών συνεργατών (α) 1 Γεωπόνος ή Βιολόγος ΠΕ και (β) 1 Γεωπόνος ΠΕ, για τις ανάγκες του έργου: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της Ελιάς» – Υποέργο 1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

docxΑ_ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ                                        docxΒ_ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1014/25351/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Παροχή ειδικών ζωοτεχνικών υπηρεσιών φροντίδας και διασφάλισης της ευζωίας και της καλής υγειονομικής κατάστασης της εκτροφής ζώων του εργαστηρίου του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιοχής Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων» με φορέα χρηματοδότησης τoν EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1020/25585/19.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Μελέτη της πρόληψης των CVBD με εφαρμογή κολάρου Imidacloprid/Flumethrin στην Ελλάδα» με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία BAYER Γερμανίας. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ

Το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την αριθμ. 30 απόφαση της 08ης/17-06-2020 Συνεδρίασής του:

  • Αποδέχτηκε το από 29/05/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων της παραγράφου 3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού – Αποδοχές» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017)
  • Ακύρωσε την υπ’ αριθμ. 29 της 06ης/08-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε το έργο της αριθμ. 18952/610/01-04-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών και των προϊόντων ξύλου – Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης».
  • Ζητά την εξέταση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ανωτέρω έργου του ΙΜΔΟ, της αριθμ. πρωτ.: 21273/640/21-04-2020 πρότασης του κ. Χριστόδουλου Μερμίρη.

pdfΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ                 pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επαναπροκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σπόρων χειμερινών σιτηρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Μελισσοκομίας/Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑΣ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου ‘INSIGNIA’.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Conservation of Priorities Species and Habitats of Andros Island protected area, integrating socioeconomic considerations LIFE16 NAT/GR/000606».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Κεφαλοτύρι Ηπείρου: Ανάδειξη του ιστορικού τυριού με επαναφορά του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής σε συνδυασμό με τη χρήση γηγενών καλλιεργειών εκκινητών», με ακρωνύμιο «Κεφαλοτύρι Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 2267 και κωδικό MIS 5033089, της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ «Ήπειρος») ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                        docxΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση σπόρων χειμερινών σιτηρών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020.

pdfΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Γεωπόνος ΠΕ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "Πιλοτική Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση και έλεγχο των πληθυσμών του δάκου σε διάφορες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας (NT4D)", με χρηματοδότηση από το ΥΠΑΑΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                  docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΒΒΚΚ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», (CPV:45222000-9), προϋπολογισμού - 32.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (Σύνολο 39.680,00€), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907, INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας ς(1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου "Ψυχανθή" (ακρωνύμιο "Legumes4Protein", κωδ. έργου: Τ1ΕΔΚ-04448, MIS:5030744).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Website Security Test