Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών προκηρύσσει διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής & εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών & οσπρίων κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 01 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00

pdfΔιαγωνισμός

Το Ιστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 150.000 περίπου κιλών σίτου μαλακού με τιμή εκκίνησης 0,145 €/κιλό άνευ ΦΠΑ & 100.000 περίπου κιλών κριθαριού 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 

pdfΠροκήρυξη

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Β’ – Κύριος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2020.

pdfΠροκήρυξη docxΑίτηση υποψηφιότητας docxΔήλωση ανάγνωσης docxΥπεύθυνη δήλωση

 

Το Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών» (CheeseArt).

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η  Ιουνίου 2020.

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Κτηνίατρο ΑΕΙ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Μελέτη της πρόληψης των CVBD με εφαρμογή κολάρου Imidacloprid/Flumethrin στην Ελλάδα» με φορέα χρηματοδότησης την εταιρεία BAYER Γερμανίας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση   docxΥπόδειγμα πρότασης

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα (Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων και Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)» που χρηματοδοτείται από το Υποέργο 2, Παρέμβαση Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» (κωδικός έργου 2018ΣΕ01300000) του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:30

pdfΠρόσκληση  docx Υπόδειγμα Δασολόγου  docxΥπόδειγμα Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Έχοντας υπόψη την αριθμ. θέμ. 38 της 06ης/08-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ –ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (Πτυχίο ΤΕΙ, κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Παροχή ειδικών ζωοτεχνικών υπηρεσιών φροντίδας και διασφάλισης της ευζωίας και της καλής υγειονομικής κατάστασης της εκτροφής ζώων του εργαστηρίου του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Παρακολούθησης Περιοχής Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων» με φορέα χρηματοδότησης τoν EΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

pdfΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 29 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΗΝ 06Η/08-05-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18952/610/01-04-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

pdfΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Τμήμα: Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου: «Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci», (Syngenta-2019-ketoenol), χρηματοδοτούμενο από τη Syngenta AG) (κωδικός έργου 22.1685.243).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:30 

pdfΠρόσκληση   docxΥπόδειγμα πρότασης

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 464/14893/06.03.2020 Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εφαρμογή επίγειων οπτικών και ακουστικών αισθητήρων και χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας για την παρακολούθηση της πανίδας και των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας» με ακρωνύμιο «ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-04488 (MIS 5030961), «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1064/18767/31.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Αξιολόγηση εδαφών για αναδιάρθρωση καλλιεργειών». 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test