Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή συμπληρωματικού πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 346/11.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021 στο πλαίσιο των ενωσιακών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1198/18699/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού (Γεωπόνος ΠΕ ή Τεχνολόγος Γεωπονίας ΤΕ) για τις ανάγκες του έργου: ‘Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci’, (Syngenta-2019-ketoenol) (Χρηματοδότηση: Syngenta AG) κωδικός έργου 22.1685.243.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1199/18700/31-03-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του έργου: «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5028205) (κωδικός έργου 20.1624.243) του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 18952/610/01-04-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών & των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης" χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 1186/18824/31.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο "Χρήση Καινοτόμων Νανοτεχνολογιών για την καταπολέμηση βιοϋμενίων στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων" με ακρωνύμιο «NANOCLEAN».

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκποίηση περίπου 22 θηλυκών και 20 αρσενικών αρνιών, με τιμή εκκίνησης 2,00 ευρώ/κιλό Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

pdfΠερίληψη διακήρυξης   docxΈντυπο προσφοράς

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών στο πλαίσιο του έργου «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the sross- border area» προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια πιτύρων σε σακιά προϋπολογιζόμενου κόστους 1.400,00 € άνευ ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22-05-2020 ημέρα Παρασκευή στης 12:00 π.μ., στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Παραλίμνη Γιαννιτσών.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται από το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών (Πληροφορίες τηλ.: 23820-31700-32958), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

pdfΠερίληψη διακήρυξης

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών -ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών», με ακρωνύμιο CHEESART, (MIS 5033636) και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02087 στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 13.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών - ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών» με κωδικό MIS 5033636 της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 14.00

pdfΠροκήρυξη  pdfΠερίληψη προκήρυξης docΠαραρτήματα

 

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο Διοικητήριο της Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας (Αβερώφειος)». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (σύνολο 29.760,00€).

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 2 Ιουνίου 2020

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα του Οργανισμού, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα ,111 45 Αθήνα.

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του Μελιού», με κωδ. Αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 8η Ιουνίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΑίτηση   docxΔήλωση Ανάγνωσης   docxΥπεύθυνη Δήλωση

Website Security Test