Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας της ελιάς» του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2020-2021» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 30.04.2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 15246/09.03.20200 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming που χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 10074/17.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο  H2020 LIFT: Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ.599/17.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives» (Ακρωνύμιο: AgriFarm, MIS_5003657) στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020. 

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαΐου 2020.

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  docxΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ   docxΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ   docxΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση 1.400 περίπου τόνων χλωρομάζας μηδικής μερικώς αφυδατωμένης για το χρονικό διάστημα από 20-04-2020 έως και 30-11-2020. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 15,50 € ανά τόνο. για υγρασία 75% μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι και τη Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00

pdfΔιαγωνισμός

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Επέκταση εμπορικής διάρκειας ζωής του νωπού γαύρου σε πάγο με χρήση μικρο-νανο-φυσαλίδων όζοντος» που χρηματοδοτείται από τη Δράση «Καινοτομία στην Αλιεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020) με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010351 (CPVs: 33790000-4, 33696500-0, 24100000-5, 24111800-3, 24327400-6)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΔιαγωνισμός   docxΟικονομική Προσφορά docxΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής  docxΤεχνική προσφορά docxΤΕΥΔ

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας προκηρύσσει διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού του ΙΝΑΛΕ με επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος τύπου μηχανότρατας στα σημεία δειγματοληψιών και διενέργεια των δειγματοληψιών στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2020 στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων»,CPV:63726700-1.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΔιαγωνισμός   docxΟικονομική προσφορά  docxΥπόδειγμα εγγυητικής επιστολής docx Πίνακας συμμόρφωσης  docxΤΕΥΔ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων- Τμήμα Γάλακτος εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Καινοτόμες προσεγγίσεις αξιοποίησης και συγκριτικά πλεονεκτήματα του τυρογάλακτος αιγοπρόβειας προέλευσης της περιφέρειας Ηπείρου», με ακρωνύμιο «ΚΑΙΤΥΡΗΠΕΙ» και κωδικό MIS 5033108, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, υγείας και βιοτεχνολογίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ήπειρος’’ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 και ώρα 12.00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 437/10161/17.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παραγωγή τυριού με ανώτερα χαρακτηριστικά από νωπό αγελαδινό γάλα ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: RawCheese». Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-03989 και MISq 5031224, της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 474/10610/18.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Εμβληματική Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης Τέσσερα Ιδρύματα Τέσσερα σημεία (Agro4Crete)» που χρηματοδοτείται από το Υποέργο 2, Παρέμβαση Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής Εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» (Κωδικός έργου 2018ΣΕ01300000) του Εθνικού σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Website Security Test