Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 444/10505/18.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «European Network for interactive and innovative knowledge exchange on animal health and nutrition between the sheep industry actors and stakeholders» - EUROSHEEP.

Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Conse-pp)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος  docΥπόδειγμα πρότασης

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Οδικός χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασών & των προϊόντων ξύλου - Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης», χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Σίνδος) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ATLAS - Agricultural Interoperability and Analysis System», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αριθμός Συμβολαίου 857125).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30.

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος docΥπόδειγμα υποβολής πρότασης

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) / Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών (ΤΕΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση εδαφών για αναδιάρθρωση καλλιεργειών».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 13.00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1 «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)» της Πράξης «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 14.30


pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   docxΥπόδειγμα πρότασης

Το Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΙΕΛΥΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου: «Investigating parameters of ketoenol resistance in Bemisia tabaci»,

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 ημέρα και ώρα 14:30 

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος docxΥπόδειγμα πρότασης 

Απόφαση αποδοχής πρακτικού και έγκρισης πινάκων κατάταξης για την αρ. 346/11.02.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης έργου: «Εκπόνηση Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσο των Ενωσιακών και Εθνικών Απαιτήσεων».

Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της.

pdfΑπόφαση ΔΣ

Το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την ανάθεση φροντίδας των εκτρεφόμενων ζώων του Τμήματος Γάλακτος για το διάστημα από 01/04/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00

pdfΕκδήλωση ενδιαφέροντος

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση διακοσίων σαράντα (240) αρνιών με τιμή εκκίνησης 2,30 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ, δέκα (10) προβατίνων με τιμή εκκίνησης 0,75 € χλγ.Ζ.Β πλέον ΦΠΑ & τριών (3) αγελάδων με τιμή εκκίνησης 1,20 € χλγ.Ζ.Β. πλέον ΦΠΑ.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 11:00
 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσεως ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ’ – Εντεταλμένος Ερευνητής,με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Λυματολάσπης με Φυσικά Συστήματα»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Απριλίου 2020.

pdfΠροκήρυξη   docxΥπεύθυνη δήλωση   docxΑίτηση υποψηφιότητας docx Δήλωση ανάγνωσης & αποδοχής

Διενέργεια NEOY συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Γεωργών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.

Προθεσμία υποβολής προσφορών στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ - "ΔΗΜΗΤΡΑ": 23/03/2020, ώρα 12:00 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23/03/2020, ώρα 12:30 μ.μ.

pdfΠροκήρυξη Διαγωνισμού   pdfΤεύχος Διακήρυξης 

Website Security Test