Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 21 Απριλίου 2024 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη νέων μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων: https://mitrooelgo.elgo.gr. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2024, θα αξιολογηθούν έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει σχετική απόφαση του Β' Αντιπροέδρου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Αναμόρφωση και Έκδοση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων».

Τη σχετική απόφαση τη βλέπετε εδώ.

 

Για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λ. Αυγενάκη προκηρύχθηκαν οι θέσεις των Διευθυντών/ντριών των έντεκα (11) Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας που λειτουργούν στον Οργανισμό.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κα Φωτεινή Κλάγκου τηλ. 210 8392094, e-mail: ή στην κα Φωτεινή Κουλακιώτη τηλ. 210 8392045, e-mail: .

pdfΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ

pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση σχετικής απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξέταση Αιτήσεων Θεραπείας Υποψηφίων Εκπαιδευτών περί της αποδοχής ή της απόρριψης της αίτησής τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Τη σχετική απόφαση τη βλέπετε εδώ.

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων " που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 66735/21-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΤΜΟΞ3Μ-Θ6Γ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αίτησης ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 02η/06-02-2024, αρ. θέματος 39 (ΑΔΑ 6ΨΨΔΟΞ3Μ-2Υ9) που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων γίνεται με ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων του πίνακα και εμφανίζεται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων" εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η έναρξη της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την άσκηση - υποβολή ενστάσεων, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Οι ενστάσεις απευθύνονται προς την Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης και γίνονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο http://mitrooelgo.elgo.gr και θα προωθούνται προς την Αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν ληφθεί έως την ημερομηνία λήξης τους και ώρα 23.59 

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΑΣ του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ πρόκειται να διαθέσει τα παρακάτω προϊόντα, που παρήχθησαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του διαδικασίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ατόμων ως εξής:

- 600 κιλά πορτοκάλια, 50 κιλά μανταρίνια, 250 κιλά Grape-fruit, άπαξ

- 100 κιλά τομάτες (ανά εβδομάδα από Φεβρουάριο έως Μάιο),

 
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης έχουν φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο ενάσκησης του κοινωνικού τους έργου, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Οργανισμοί, ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, Γηροκομεία) ή ιδιωτικού δικαίου (Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Α.Κ., ιδιωτικά Γηροκομεία) και Ενώσεις Προσώπων (Σύλλογοι Α.Κ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό που ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν, περαιτέρω, δωρεάν και με ίδιο κόστος, τα δωρεάν εκ μέρους του ΙΕΚ διατιθέμενα σε αυτούς προϊόντα και αγαθά, σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/ιδρύματα φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού υποχρεούνται,εφόσον επιλεγούν, να διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα και αγαθά χωρίς κανένα αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και την κάλυψη αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 22.02.2024  στην ηλεκτρονική διεύθυνση


pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτών στα προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που υπέβαλαν προτάσεις στη με αριθμ. 40114/24-07-2023 καθώς και 40114/31-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

pdfΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Ιωαννίνων – Γαλακτοκομική Σχολή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πρόκειται να διαθέσει 1.887 κιλά τυροκομικών προϊόντων που παρήχθησαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του διαδικασίας, με στόχο την κάλυψη αναγκών ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ατόμων.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης έχουν φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο ενάσκησης του κοινωνικού τους έργου, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Οργανισμοί, ΟΤΑ α’ και β’ Βαθμού, Γηροκομεία) ή ιδιωτικού δικαίου (Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Α.Κ., ιδιωτικά Γηροκομεία) και Ενώσεις Προσώπων (Σύλλογοι Α.Κ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό που, ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέσουν, περαιτέρω, δωρεάν και με ίδιο κόστος, τα δωρεάν, εκ μέρους του ΙΕΚ, διατιθέμενα σε αυτούς προϊόντα και αγαθά σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς/ιδρύματα φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού υποχρεούνται, εφόσον επιλεγούν, να διαθέτουν τα εν λόγω προϊόντα και αγαθά χωρίς κανένα αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και την κάλυψη αναγκών των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως τις 24/01/2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 -2020 υπ. αριθμ. πρωτ. : 66735/21-12-2023 (ΑΔΑ 9ΠΤΜΟΞ3Μ-Θ6Γ) η οποία και εμφανίζεται εδώ.

Οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής Αιτήσεων https://mitrooelgo.elgo.gr

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023, ώρα: 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 05 Ιανουαρίου 2024, ώρα: 23:59 μ.μ.

Σχετικές πληροφορίες για την ανωτέρω Πρόσκληση εμφανίζονται εδώ.

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης" των υποψηφίων εκπαιδευτών που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 40114/21-07-2023 καθώς και 40114/31-07-2023 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή:

Α. Αίτηση ένταξης Νέων Μελών στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ &
Β. Επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 15η/31-10-2023, αρ. θέματος 85 (ΑΔΑ 6ΑΨ5ΟΞ3Μ-ΧΑΦ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων υποψηφίων εκπαιδευτών των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται λόγω της ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων του πίνακα των απορριπτέων και εμφανίζεται εδώ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και καθηγητής του ΓΠΑ κ. Σέρκος Χαρουτουνιάν εκλέχθηκε στη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γεωργία (ECA, European Commission on Agriculture) του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών – FAO (Food Agricultural Organization).
Είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκπρόσωπος καταλαμβάνει θέση στη Διοίκηση του Διεθνούς αυτού Οργανισμού.

Ξεκινούν τα μαθήματα του Α΄ και του Γ΄ εξαμήνου του έτους κατάρτισης 2023-2024 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΔΙΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τη Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023.

Website Security Test