Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων/πρώην ΙΕΒ της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την προμήθεια φασματοφωτομέτρου ατομικής απορρόφησης (φούρνος γραφίτη) και φασματοφωτομέτρου ορατού υπεριώδους (UV-Vis) κατανεμημένα σε δύο ομάδες ως ακολούθως: ΟΜΑΔΑ 1 [φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης (φούρνος γραφίτη)] ΟΜΑΔΑ 2 [φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους (UV-Vis)] για τις ανάγκες της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001336 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Υδρομετρήσεις, Δειγματοληψίες, Χημικές Αναλύσεις και Συμπληρωματικές Ενέργειες».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τριτη 21 Ιουλίου και ώρα 12:00.

 

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ             pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

docxΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ_ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ

docxΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

docxΠΙΝΑΚΑΣ_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

docxΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

docxΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Website Security Test