Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκηρύσσει διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος 192230) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ζιζανιοκτόνων, λιπασμάτων και υβριδίων αραβοσίτου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων:Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00.

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ

pdfΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

Website Security Test