Ενημέρωση | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει την ανάρτηση των "Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων " που υπέβαλαν προτάσεις στις αριθμ. 66735/21-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΤΜΟΞ3Μ-Θ6Γ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αίτησης ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου: Συνεδρίαση 02η/06-02-2024, αρ. θέματος 39 (ΑΔΑ 6ΨΨΔΟΞ3Μ-2Υ9) που αφορά την έγκριση προσωρινών πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων γίνεται με ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων του πίνακα και εμφανίζεται εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν ένσταση κατά των Προσωρινών Πινάκων Υποψηφίων Υπευθύνων Υλοποίησης Εκπαιδεύσεων" εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η έναρξη της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την άσκηση - υποβολή ενστάσεων, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Οι ενστάσεις απευθύνονται προς την Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης και γίνονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο http://mitrooelgo.elgo.gr και θα προωθούνται προς την Αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν ληφθεί έως την ημερομηνία λήξης τους και ώρα 23.59 

Website Security Test