Δραστηριότητες | ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Νομικά Πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις

Προσωρινός Πίνακας Εγκεκριμένων Φ.Π.Γ.Σ.

Με την αριθ. 1 απόφαση της 13ης/05.08.2021 συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν έως 31.05.2021 από πενήντα τέσσερα (54) νομικά πρόσωπα και έντεκα (11) ατομικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αριθ. 17193/30.03.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πιστοποίησή τους ως Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και την εγγραφή τους στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

xlsxΠροσωρινός Πίνακας Εγκεκριμένων Φ.Π.Γ.Σ.

 Πρόσκληση

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την αριθ. 59 απόφαση της 4ης/26.03.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων ως Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) και την εγγραφή τους σε Μητρώο, στο πλαίσιο της αριθ. 163/13692 ΦΕΚ Β' 267/25.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διαδικτυακή εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις http://agroadvisors.elgo.gr από 30.03.2021 έως 01.11.2021 και ώρα 23:59.

Για την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου.

Για το δικαιολογητικό «Πίνακας υπόχρεων δήλωσης των μη ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων» που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 17193/30.03.2021 Πρόσκλησης, δίνεται σχετικό υπόδειγμα. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας αυτός, περιλαμβάνει τους μετόχους, τους εταίρους, τα μέλη (ανάλογα με τη νομική μορφή) καθώς και τους εργαζόμενους και τους απασχολούμενους στο νομικό πρόσωπο ή την ατομική επιχείρηση με κάθε μορφής σχέση εργασίας.

Νομοθεσία

pdf146/38460 ΦΕΚ Β΄706/24.02.2021 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι Συμβουλίου» 

pdf1583/335048 ΦΕΚ Β' 5538/30.11.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Τροποποίηση της αριθ. 163/13692/2018 (Β'/267, Β'/590) απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

pdf163/13692 ΦΕΚ Β' 267/25.01.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

 

Website Security Test